Mēs, Svētupes muiža SIA (turpmāk tekstā – Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija juridiskā adrese: Limbažu nov., Salacgrīvas pag., “Patkuļi” – 1, LV-4033, tālrunis: +371 29364022, e-pasts: Aldis@svetupesmuiza.lv

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2023. GADA 3. APRĪLĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis izmanto personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt un tikai šādiem nolūkiem:

 • Pārziņa interneta vietne www.svetupesmuiza.lv darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai;
 • Lai klienti varētu iegādāties ieejas biļetes, iegādājoties tīmekļa vietnē https://svetupesmuiza.lv// ;
 • Mūsu organizēto publisko pasākumu ietvaros, kuri var tikt fotografēti vai filmēti. Jums jāapzinās, ka varat būt redzams, ja piedalāties šādos pasākumos. Ja esat atnācis uz mūsu organizēto mārketinga pasākumu kopā ar nepilngadīgu personu, kas jaunāka par 18 gadiem, Jums jāapzinās, ka arī bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts mūsu organizēto mārketinga pasākumu laikā. Pasākuma norises laikā Jūs varat lūgt fotogrāfus nefotografēt un/vai nefilmēt Jūs, kā arī pēc pasākuma varat lūgt, lai Jūsu fotogrāfija un/vai videoieraksts tiktu dzēsts, norādot laiku un vietu, kur atradāties, kad tika uzņemta fotogrāfija un/vai videoieraksts;
 • Komerciālu paziņojumu, piedāvājumu un informatīvu jaunumu sūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru;
 • Videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Pārzini  pret noziedzīgiem nodarījumiem un identificēt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turamās personas.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem Pārziņa leģitīmiem mērķiem.

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Pasūtījuma noformēšanai un saziņai ar potenciālo klientu tīmekļa vietnē www.svetupesmuiza.lv vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, piegādes adrese.

Veicot rīkoto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati: Jūsu attēls, fotoattēla/videoieraksta datums un laiks, Jūsu atrašanās vieta.

Personas datu saņēmēji

Rīkoto pasākumu fotografēšana un filmēšana tiek veikta ar mērķi atspoguļot pasākumu norisi sociālajos tīklos, balstoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm atspoguļot un popularizēt rīkotos pasākumus.

No Pārziņa personas datus var saņemt arī valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 •  Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.