Pircēju datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Svētupes muiža”, reģ. Nr.: 44103120977, juridiskā adrese: Limbažu nov., Salacgrīvas pag., “Patkuļi” – 1, LV-4033, e-pasts: info@svetupesmuiza.lv (turpmāk – Svētupes muiža vai Pārzinis).

Cienījamie Svētupes muižas klienti, Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas  Nr. 2016/679 (turpmāk – Regulas) prasībām un privātuma garam. Šajā paziņojumā ir izklāstīts, kā tiek veikta klientu, interneta vietnes apmeklētāju, kuru dati var nonākt Svētupes muižas rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrāde.

1. SVĒTUPES MUIŽAS VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Svētupes muiža pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes svetupesmuiza.lv izmantošanas un, kļūstot par reģistrētu Svētupes muižas lietotāju, jūs esat izlasījis/-usi šo paziņojumu un esat akceptējis/-usi tajā ietvertos noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Svētupes muiža patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, tāpēc tie tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Svētupes muižas rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā vai speciālajās politikās, kas veltīts atsevišķiem personas datu apstrādes aspektiem, piemēram, sīkdatņu privātuma paziņojumā. Apstrādājot personas datus nolūkiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, kā arī, lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs kā datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādīto informāciju.

2. KĀDIEM NOLŪKIEM TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI UN KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

2.1. Mājas lapas apmeklētāja klienta konta izveidošanai un administrēšanai.

Jūs, kā mājas lapas apmeklētājs, varat izveidot lietotāja kontu, kur Jums tiks atspoguļota visa informācija par Jūsu pirkumu vēsturi. Lai izveidotu lietotāja kontu mēs Jums lūgsim norādīt Jūsu vārdu, uzvādu, e-pastu un tālruņa nummuru, kā arī izveidot paroli, piekļuvei kontam.

Šādu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu noslēgtais līgums un izveidotais konts (Regulas, 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts). Kā arī, mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu par preces iegādes un/vai pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, sūdzību vai pretenziju vai prasību izskatīšanai, kā arī, ka esam izpildījuši starp Pusēm noslēgtā līguma saistības, kā arī, lai pierādītu, ka savā saimnieciskajā darbībā mēs esam izpildījuši normatīvo aktu prasības.

Mēs saglabāsim Jūsu izveidoto kontu visu periodu, kamēr Jūs esat aktīvs mūsu pakalpojumu izmantotājs. Gadījumā, ja Jūs nebūsiet apmeklējis savu kontu, mēs saglabājam tiesības šādu Jūsu izveidotu kontu dzēst. Šajā gadījumā Jums nebūs šķēršļi izveidot kontu atkārtoti no jauna. Informāciju par Jūsu konta izveidošanas apstākļiem un izdarītajām izvēlēm, mēs varam saglabāt visu laiku kamēr noilgst prasījumu tiesību termiņš, piemēram, piecus gadus, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma 26.panta 2 daļas nosacījumus.

2.2. Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei, un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta un no Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, kas ir saistītas ar šo situāciju, normatīvo aktu prasības konkrētajā situācijā un Pārziņa leģitīmās intereses. Piemēram, datu subjektam izsakot (pa tālruni, e-pastā, klientu apkalpošanas centros, tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv u.tml.) vēlmi noslēgt līgumu vai ja Jūs uzdosiet mums jautājumu par līgumsaistību izpildi, kas jau ir noslēgts starp pusēm. Pārzinim ir pienākums, pirms tas turpina komunikāciju ar Jums par jau noslēgto līgumu vai plānoto līgumu, apstrādāt informāciju, kas apliecina Jūsu personas identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, pirkuma veikšanas vieta, kontaktinformāciju saziņai (e-pasta adrese un/vai telefona nr.) un citu svarīgu papildus informāciju, kas ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei. Pēc līguma noslēgšanas tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu), tajā skaitā, bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi, saņemtie pirkumi/preces, informācija par saņemtajām  atlaidēm u.tml.

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, tajā skaitā, lai noslēgtu un izpildītu līgumu vai kādu citu līgumu par pirkumu/pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir, apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Gadījumos, kad starp Pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības, Pārzinis, lai administrētu un veiktu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” var piemērot Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Visos gadījumos, neatkarīgi no personas datu apstrādes posma, Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā, piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību, organizējot ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar Jums un/vai valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas/preces kvalitāti, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā.

Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus/pārdodot preces, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas/preces pārdošanas laiku un ievērojot noilgumu darījumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi, kas izriet no komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants).

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati var tikt neatgriezeniski dzēsti, ja vien netiks saņemtas pretenzijas par sadarbības aspektiem, kā rezultātā, Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi var saglabāt visu informāciju pilnībā vai daļēji līdz jautājuma galējam atrisinājumam, tas ir, ievērojot Civillikumā noteikto noilguma desmit gadu termiņu vai līdz galējā tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienai.

2.3. Jaunumu (piedāvājumu un informācijas) sniegšana

Ja tiešsaistes tirdzniecības vietnē www.bilesuparadize.lv Jūs izvēlējāties un piekritāt (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) saņemt jaunumus uz Jūsu e-pasta adresi un/vai izmantojot Jūsu datus kā atlases kritēriju, lai sazinātos ar Jums sociālajos tīklos, tad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sagatavojot un izsūtot Jums šādus jaunumus, kuri ietver piedāvājumus un informāciju, piemēram, vispārīgus jaunumus, informāciju par preču atlaidēm, akcijām, informāciju par mūsu sniegtajiem piedāvājumiem, uzaicinājumus izteikt Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm utml. Jūsu reģistrētā lietotāja kontā Jūs varat šos uzstādījumus varat bez ierobežojuma mainīt jebkurā laikā, tas ir, arī pilnībā atsakoties no turpmāku jaunumu saņemšanas. Ja Jums nav reģistrētā lietotāja konts, bet Jūs esat pieteicies/ -usies saņemt jaunumus e-pastā, tad Jūs no tiem varat atteikties e-pastā norādītā veidā vai sazinoties ar mums. Atteikšanās no jaunumu saņemšanas neietekmēs Jūsu noslēgtā līguma saistību izpildi un iespēju iegādāties preces no mums.

2.4. Mājas lapas www.bilesuparadize.lv funkcionalitātes un drošības nodrošināšana un uzlabošana.

Lai nodrošinātu, ka Jūs, lietojot mājas lapu www.bilesuparadize.lv nesaskartos ar riskiem Jūsu tiesībām un brīvībām, Pārzinis, balstoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, veic regulāru mājas lapas funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, kā arī patstāvīgi uzrauga, vai nav saskatāmi priekšnoteikumi, ka, izmantojot Jūsu personas datus, kāda nepilnvarota persona ir piekļuvusi Jūsu profilā atspoguļotai informācijai. Saskatot aizdomīgu rīcību, Pārzinis var bloķēt Jūsu piekļuvi un izmantot visu Pārziņa rīcībā pieejamo informāciju drošības incidenta izmeklēšanai. Nodrošinot mājas lapas funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, Pārzinis var izmantot Jūsu mājas lapā atspoguļotos personas datus, lai pārliecinātos, ka veiktie uzlabojumi nav kļūdaini. Pārzinis šīs datu apstrādes nolūka sasniegšanai atsevišķi nesaglabā Jūsu personas datus, bet izmanto tos, kas ir tā rīcībā, ievērojot citus personas datu apstrādes nolūkus un to noteiktos glabāšanas termiņu.

3. KAS VAR PIEKĻŪT JŪSU PERSONAS DATIEM?

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti: Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt  pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā, pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par darbībām, kas veiktas, izmantojot pašapkalpošanās portāla funkcionalitāti), dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem; bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem; sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, it sevišķi, ja Jūs izmantojat iespēju ienākt mājas lapā, izmantojot sociālo tīklu funkcionalitāti; pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Pārzini un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

4. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK SŪTĪTI ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) VALSTĪM?

Jūsu personas dati netiek nodoti valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

5. KĀDAS IR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat sniedzis/-usi Svētupes muižai, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņas gadījumā, lūdzam jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos klientu personas datu apstrādes nolūkus.

Saskaņā ar Regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Svētupes muižas rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Saņemot Jūsu iesniegumu, tiks izvērtēts tā saturs un jūsu identificēšanas iespēja, un atkarībā no apstākļiem tiks paturēta iespēja lūgt jūsu papildu identificēšanu, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un neizpaušanu trešajai personai.

Saņemot pieprasījumu par Jūsu tiesību īstenošanu, Svētupes muižai ir tiesības un pienākums pārliecināties par jūsu identitāti.

Jums nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk Jūsu personas dati, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde, kas balstīta uz leģitīmām interesēm, būtiski ietekmē Jūsu pamattiesības un pamatbrīvības vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

6. KUR IESPĒJAMS IESNIEGT SŪDZĪBU SAISTĪBĀ AR JAUTĀJUMIEM PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Svētupes muižas veikto jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties Svētupes muižā.

Ja tomēr uzskatāt, ka Svētupes muiža nav spējusi savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un uzskatāt, ka Svētupes muiža pārkāpj jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

7. KĀPĒC JUMS IR JĀSNIEDZ SAVI PERSONAS DATI?

Galvenokārt, Jūsu informācija tiek ievākta, lai izpildītu līguma saistības, ko Svētupes muiža ir uzņēmusies  piedāvājot pakalpojumu. Šajos gadījumos Svētupes muižai noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgā nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nav nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas tiek norādīts, ka attiecīgo datu sniegšana ir brīvprātīga.

8. KĀ TIEK IEGŪTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jums, Jums reģistrējot kontu vai izdarot pirkumus.

9. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ?

Automatizētu lēmumu pieņemšanā Jūsu dati netiek izmantoti.